home rss login register contact
En | Fa

سايت در دست ساخت است

در دست ساخت

با ارسال نظرات و پيشنهادات خود از طريق صفحه تماس، ما را در رشد کمي و کيفي اين پايگاه ياري نماييد.

کميته ارتباطات

                                                   آئین نامه کمیته ارتباطات انجمن مدیریت اسلامی

بخش اول : كليات

ماده 1- کمیته ارتباطات انجمن مدیریت اسلامی که از این پس جهت اختصار کمیته نامیده می شود متشکل ازمجموعۀ ازاعضای انجمن مدیریت اسلامی – که از این پس، از آن به انجمن تعبیر می شود - و افراد متخصص درامور  ارتباطات است  که درچارچوب این آئین نامه فعالیت خواهند کرد.

ماده 2- اهداف کمیته عبارت است از:

1-  فراهم آوردن  پشتیبانی های مادی ومعنوی درحد امکان برای اعضا ، متخصصان و علاقه مندان رشته مدیریت

2- ایجاد زمینه های مناسب برای شکوفایی استعدادها، برانگیختن خلاقیت علمی دانش پژوهان و دانش آموختگان  وبهره گیری از توانمندی ایشان و اساتید مدیریت درراستای تقویت و تحقق فضای علمی و عملی مدیریت اسلامی

3- ارتباط علمي و فكري با مراكز، تشكل‌ها و مؤسسات پژوهشي و علمي دانشگاهي و غيردانشگاهي داخل و خارج كشور

4- تعمیق دانش و بینش و مهارت های مربوط به فناوری های ارتباطی اعضا و علاقه مندان، با بهره گیری از توان علمی اساتید و متخصصان

5- ایجاد بستر مناسب جهت ترویج و نشر اندیشه ها، افکار و آثار علمی اعضا

6- شناسايي دانش پژوهان نخبه و ممتاز و بهره گيري از مشارکت آنان در ارتقاي فضاي علمي مدیریت اسلامی

7- - آشنايي بيشتر دانش پژو هان و محققان مدیریت با يكديگر و گسترش دامنه ارتباطات علمي ، پژوهشي

8- بهره گيري از توان علمي اعضا در جهت تقويت پيوندهاي مدیریت اسلامی با بخشهاي مختلف اجتماعي و اجرايي و کمک به بهبود و ارتقاء سیستم اداری کشور

9- تلاش برای فراهم کردن کتابخانه الکترونیکی مدیریت به زبانهای فارسی، عربی وانگلیسی

ماده 3- وظایف کمیته عبارت خواهند بود از:

1 –ایجاد واداره سایت انجمن

2- ایجاد بانک اطلاعات راجع به پژوهشگران مدیریت اسلامی وبه روز رسانی آن

3- ارائۀ خدمات علمی و اطلاعات راجع به مدیریت و انجمن

 4- تلاش جهت افزایش  اعضای انجمن

5- نشر و ترويج يافته هاي علميِ اعضای انجمن درارتباط با مدیریت به ویژه مدیریت اسلامی

6- تشکیل جلسات هم اندیشی ، نقد علمی و نشست های تخصصی از طریق فضای مجازی

7- توليد و انتشار كتاب و نشريات الكترونيكي، نرم افزارهاي رايانه اي و فيلم هاي علمي  آموزشي

  8- برگزاري دور ه هاي آموزشي مرتبط با رایانه و ارتباطات  مجازی

9 - انجام امور محوله از سوي هيئت مديره.

10 - همکاري باساير کميته‌ها وبخش‌هاي انجمن.

11 -  همکاري جهت برگزاري جلسات مشاوره‌اي يا تصميمات مهم با اعضاي هيئت مديره و ساير کميته‌ها.

12- برگزاری جلسات مشترک با هیئت مدیره انجمن یا سایر کمیته ها در هنگام ضرورت

تبصره1) جلسات مشترک با پيشنهاد رئيس هيئت مديره يا رؤساي کميته‌ها برگزار مي‌شود.

تبصره2) مديريت جلسات مشترک به عهده رئيس هيئت مديره است.

13- تعیین خط مشی ، برنامه های یک ساله و پیگیری آنها

14- بررسی طرح های مرتبط با فعالیت های کمیته

15- ترویج الکترونیکی انتشارات علمی- مدیریتی به صورت ماهنامه، فصلنامه وغیره

16- تبلیغات واطلاع رسانی اخبار انجمن و امورمرتبط با مدیریت

17- بازنگری درآئین نامه کمیته و ارسال آن به هیئت مدیره جهت تأیید وتصویب

 

بخش دوم : ارکان وتشکیلات

ماده 4)-  کميته ارتباطات يکي از کميته‌هاي انجمن است که زير نظر هيئت مديره فعاليت مي‌کند.

ماده 5)-  رئيس کميته به پیشنهاد هیئت مدیره انجمن و با رأي اکثريت اعضاي آن براي مدت دوسال تعيين خواهد شد.

تبصره ) در صورت فوت یا استعفای رئیس کمیته و همچنین عدم فعالیت ایشان درحدود سه ماهِ متوالی، هیئت مدیره انجمن می تواند شخص دیگری را به ریاست کمیته انتخاب نماید.

ماده 6- اعضاي کميته پنج نفر مي‌باشند که توسط رئيس آن پيشنهاد و با تصويب هيئت مديره، به عضويت کميته پذيرفته مي‌شوند.جلسات کمیته باحضور حداقل سه عضورسمیت می یابد.

تبصره1) در صورت فوت يا استعفاي يکي از اعضاي کميته، عضو جديد مانند مرحلة اول تعیین خواهد شد.

تبصره 2)-  هیئت مدیره تا دو هفته پس از معرفی اعضا از سوی رئیس کمیته فرصت بررسی واعلام نظر خواهد داشت. در صورتی که پس از انقضای این مدت، هیئت مدیره اعلام نظر ننماید، به منزله تأیید افراد معرفی شده خواهد بود.

ماده 7- وظایف رئیس کمیته عبارت است از:

1-  انتخاب ، عزل و نصب اعضای کمیته طبق روال ماده شش

2- پیشنهاد تقسیم وظایف اعضا ی کمیته و نظارت بر حسن اجرای آن

3- مدیریت جلسات کمیته و پیگیری مصوبات آن

4-  امضای قراردادها با اعضای انجمن  جهت انجام امور مرتبط با اهداف و وظایف کمیته

5- پي گيري و انجام امورمحوله ازسوی هيئت مديره انجمن

6- گزارش فعالیت ها و اقدامات کمیته هر شش ماه یک بار به هیئت مدیره انجمن

7-تهیۀ طرح یک ساله فعالیت های کمیته و پیش بینی بودجه مورد نیاز وارائه آن به هیئت مدیره انجمن

بخش سوم : ضوابط اجرایی و مالی

ماده 8) جلسات کميته هر دو هفته  يکبار برگزار مي‌شود. مکان آن دفتر انجمن و روز و ساعت آن با توافق اعضاي کميته تعيين شده و توسط دبير­اجرايي­اطلاع­رساني خواهد شد.

تبصره1) جلسات فوق العاده کميته با تصويب اکثریت اعضاي آن امکان پذير است.

تبصره2)تغییرمکان برگزاری جلسات باتوافق همه اعضای کمیته ممکن است.

تبصره3) غيبت غيرموجه سه جلسه به صورت متوالي و پنج جلسه به صورت متناوب در طول­يک سال، به منزلة استعفا تلقي مي‌شود. تشخيص موجه بودن غيبت بارئيس کميته است.

تبصره4) درصورت تأخير بيش از ده دقيقه، به ازاي هر پنج دقيقه تأخيرمعادل حق جلسه کسر مي شود وتأخير بيش از نيم ساعت پس از شروع هر جلسه، در حکم غيبت است.

ماده 9) مصوبات جلسات کميته با رأي اکثريت نسبي اعضاي حاضر در جلسه خواهد بو د.

ماده10) مسئوليت اجرای مصوبات کمیته بر عهدۀ عضو یا اعضای همان کمیته خواهد بود.بدیهی است فرد یا افرادخاص برای اجرای هر مصوبه، در ضمن آن ذکر خواهدشد.

ماده 11) مصوبات کميته در صورتي که هزينة بيش از سيصد هزار تومان داشته باشد، پس از تصويب هيئت مديره قابل اجرا مي‌باشد.

ماده 12) کمیته درجلب حمایت های مادی و معنوی از سوی مراجع ذی صلاح و دریافت مبالغ حق اشتراک، باهماهنگی وتصویب هیئت مدیره از مشترکین مجاز است.

تبصره)  تعیین میزان حق اشتراک به عهده کمیته خواهد بود.

اين آيين نامه در تاريخ 5 /9/1388 در 12 ماده و 10 تبصره در جلسۀ  هيئت مديره انجمن مديريت اسلامي به تصويب رسيده و پس از اين تاريخ قابل اجرا می باشد.